Algemene verkoopvoorwaarden | Dutch Ecom Stores BV - FloorProff
Menu
EUR
  • Direct de scherpste prijs
  • Complete ontzorging
  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Actuele vloerentrends

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Dutch Ecom Stores BV.

Artikel 1. Toepassing Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene Verkoopvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Dutch Ecom Stores BV, hierna te noemen DES, en haar afnemers. Zij maakt deel uit van alle aanbiedingen tot, en overeenkomsten inzake, de verkoop van zaken en het verrichten van leveringen en/of diensten door DES.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Indien deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn, ziet de afnemer hierbij uitdrukkelijk af van toepassing van zijn of haar inkoopvoorwaarden.
2.2 Afwijkingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien op enig moment zowel de inkoopvoorwaarden van de afnemer en deze Algemene Verkoopvoorwaarden beiden van toepassing zijn zullen bij strijd tussen de verschillende voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren, tenzij en slechts voor zover, DES de inkoopvoorwaarden van de afnemer vooraf  uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 DES is gerechtigd deze Algemene Verkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten indien DES de afnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
2.5 Bij strijd tussen enige bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en enige dwingendrechtelijke bepaling uit de wet, blijven de overige bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. DES zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die wettelijk geoorloofd is en zoveel mogelijk met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.
2.6 DES behoudt te allen tijde uitdrukkelijk haar recht om, op enig moment, strikte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen. Het niet steeds verlangen van strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door DES brengt niet mee dat zij afstand doet van haar voornoemde recht op naleving.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van DES in brochures, prijscouranten of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 De afnemer is akkoord met en gebonden aan de aan hem ter beschikking gestelde stalen en modellen van DES en hun specificaties door het plaatsen van een bestelling of order via DES, hetgeen uitsluitend schriftelijk (per e-mail of webshop) kan geschieden. DES is door een bestelling of order slechts gebonden indien en voor zover deze schriftelijk door DES is bevestigd, of DES met de uitvoering daarvan is begonnen.
3.3 Zonder toestemming van DES kunnen de order of bestellingen van de afnemer niet worden herroepen. DES heeft het recht zonder opgaaf van redenen een bestelling of order te weigeren. Een weigering van een order of bestelling om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de afnemer ten aanzien van DES.
3.4 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van DES binden DES slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijs

4.1 De orders worden uitgevoerd tegen de op het moment van bestellen door DES algemeen gehanteerde prijzen en condities, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), verzend-, of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in aanbiedingen, offertes, prijscouranten of opdrachtbevestigingen.
4.2 Indien tussen partijen overeenkomstig het bepaalde in 4.1 een andere prijs is overeengekomen dan de gehanteerde prijs op het moment van aflevering en na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, ongeacht de reden daarvoor, een verhoging ondergaan, is DES gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen indien en voorzover de verhoging redelijk is, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat het een vaste prijs betreft. Onder kostprijsfactoren vallen, niet limitatief weergegeven: arbeids-, materiaal-, of transportkosten, invoerrechten, belastingen of andere heffingen, valutaschommelingen.
4.3 De afnemer heeft het recht om, binnen 14 dagen nadat hij in kennis is gesteld van de prijsverhoging die DES conform het bepaalde in artikel 4.2 heeft gehanteerd, de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan DES te ontbinden, in andere gevallen is de afnemer daartoe niet gerechtigd.

Artikel 5. Betaling

5.1 De afnemer zal, zonder enige aftrek of verrekening, alle betalingen aan DES op de verkoopfactuur voorgeschreven wijze voldoen door middel van automatische incasso, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of op de factuur een andere termijn is aangegeven.
5.2 DES is slechts gehouden tot het verstrekken van eventuele kortingen, bonussen en dergelijke indien de afnemer heeft voldaan aan de nakoming van haar verplichtingen jegens DES.
5.3 Indien de verschuldigde prijs door de afnemer niet binnen de termijn als bepaald in artikel 5.1 is voldaan aan DES, is de afnemer van rechtswege in verzuim en wordt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan DES, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De afnemer is, vanaf de datum dat hij van rechtswege in verzuim is, tevens een direct opeisbare boete van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
5.4 Indien de afnemer met enige betaling in gebreke is worden alle door de afnemer verschuldigde bedragen aan DES terstond opeisbaar en DES kan de onmiddellijke betaling daarvan vorderen, vermeerderd met de rente zoals is bepaald onder artikel 5.3, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Onverminderd de rechten van DES voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 5.3, het bepaalde in de vorige zin, het recht van DES op volledige schadevergoeding en het bepaalde in artikel 10 met betrekking tot ontbinding van de overeenkomst met de afnemer, is DES gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de afnemer op te schorten totdat alle door de afnemer aan DES verschuldigde bedragen zijn betaald. Eventuele (buiten) gerechtelijke incassokosten welke door DES worden gemaakt in verband met de inning van enige betaling van de afnemer komen voor rekening van de afnemer.
5.5 Alvorens tot uitvoering van haar verplichting jegens de afnemer over te gaan is DES te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen, of een vervangende zekerheid in de door haar gewenste vorm, te verlangen. In geval van levering onder rembours brengt DES 15 euro in rekening bij bestellingen en orders onder de 250 euro.

Artikel 6. Levering

6.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt de levering op de in het verkoopboek vermelde vaste leverdagen, op een vaste plaats (1 per afnemer), waarbij DES eenzijdig de wijze van transport en verpakking bepaalt.
6.2 Alle levertijden die door DES worden opgegeven zijn bedoeld als indicatie en betreffen derhalve geen finale termijn. Overschrijding van de levertijd doet geen verzuim van DES intreden en geeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
6.3 DES is gerechtigd om een opdracht in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DES bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4 De afnemer mag de in ontvangst genomen zaken slechts retourneren indien schriftelijk gemeld en DES daartoe uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Chemische producten, beschadigde producten en producten die niet in de originele verpakking zitten worden niet retourgenomen. De retourzending zal door een DES -medewerker na ontvangst in het magazijn van DES worden gecontroleerd op bovenstaande. De DES -chauffeur is niet geautoriseerd om deze controle te doen. Daarnaast kunnen goederen bij bezoek van de DES-vertegenwoordiger aan hem aangeboden worden, waarbij hij de goederen op bovenstaande direct controleert. De waarde van de retourgegeven goederen zal niet uitbetaald worden maar wordt verrekend met nieuwe bestellingen. Indien de zaken op een andere wijze worden geretourneerd, zullen de kosten van de retourzending altijd voor rekening van de afnemer zijn, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
6.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken in ongeschonden toestand onder zich te houden en om de eventueel door DES verstrekte voorschriften met betrekking tot de wijze van opslag en behandeling strikt na te leven.
6.6 Indien door DES een monster of voorbeeld is verstrekt of getoond aan de afnemer, wordt dit vermoed slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt of getoond. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen derhalve afwijken van het monster of het voorbeeld.
6.7 DES is naar redelijkheid bevoegd zaken te leveren die afwijken van de order van de afnemer. De afnemer is gedurende 36 uur nadat hij de afwijking van de overeengekomen zaak heeft opgemerkt of deze redelijkerwijs had kunnen opmerken bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien de overeengekomen zaak wezenlijk afwijkt van de geleverde zaak.
6.8 De afnemer is in geval van locatieleveringen verplicht om, in het kader van de AVG, zijn/ haar klant erop te wijzen dat persoonsgegevens worden gedeeld met DES. DES gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de levering van de goederen.
6.9 Indien DES, op verzoek van de afnemer goederen levert op locatie van de eindgebruiker (locatielevering), en er niemand op het afgesproken tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, kan DES de daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de afnemer.

Artikel 7. Risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Op het moment van aflevering gaat het risico voor de geleverde zaken over op de afnemer, ongeacht het bepaalde in artikel 7.2.
7.2 De eigendom van de geleverde of te leveren zaken blijven rusten bij DES totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen die samenhangen met en voortvloeien uit de levering van deze zaken. Overigens blijft de afnemer, ongeacht het bepaalde in de vorige zin, telkens verplicht tot tijdige betaling.
7.3 De afnemer is, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in 7.2, niet bevoegd om de zaken waarop DES het eigendomsrecht heeft voorbehouden aan derden te verpanden dan wel bij wijze van ‘zekerheidsstelling over te dragen, anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de zaken.
7.4 DES is gerechtigd om de zaken met betrekking waartoe de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen, zoals weergegeven in artikel 7.2 heeft voldaan, onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan dan wel om de zaken aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de afnemer verschuldigde.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De huidige en toekomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, onder meer belichaamd in de door DES geleverde zaken en diensten alsmede in de merken en logo’s van DES blijven onverkort rusten bij DES en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de afnemer.
8.2 DES behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, de intellectuele eigendomsrechten voor op de aan (potentiële) afnemers verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van DES onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan DES ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

Artikel 9. Klachten, aansprakelijkheid en garantie

9.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering te controleren. De afnemer dient tijdens deze controle na te gaan of (transport)schade is opgetreden en of het geleverde tekorten vertoont. De afnemer is tevens verplicht om zo spoedig mogelijk na aflevering te controleren of het geleverde ook aan het bepaalde in de overeenkomst voldoet.
9.1.1 De afnemer is verplicht om de klachten in verband met (transport)schade of tekorten die de afnemer bij aflevering kan constateren, in verband met de plicht tot controle overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1, binnen 36 uur na levering gespecificeerd en per e-mail aan DES op te geven. Bij gebreke daarvan verliest de afnemer jegens DES al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van DES.
9.2 Klachten met betrekking tot andere tekortkomingen dan de in artikel 9.2 bedoelde tekortkomingen dient de afnemer schriftelijk en voldoende bepaald aan DES op te geven terstond nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarbij de termijn voor de controleplicht van artikel 9.1 in acht nemende, waarbij steeds in acht genomen dient te worden dat een klacht met betrekking tot een zaak nimmer later dan 36 uur na aflevering van die zaak kan worden ingediend. Na 36 uur wordt de afnemer geacht de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van DES hoeven klachten na deze termijn niet door DES te worden behandeld en verliest de afnemer jegens DES al zijn rechten.
9.3 Klachten van de afnemer omtrent de geleverde zaken, ook indien zij tijdig zijn ingediend, hebben geen opschorting van de betalingsverplichting van de afnemer tot gevolg.
9.4 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een tijdig ingediende klacht door DES gegrond wordt geacht. DES dient in dit geval de ondeugdelijke zaken te vervangen of de ontbrekende producten alsnog af te leveren. DES behoudt zich het recht voor om in plaats van vervanging of aanvulling van ontbrekende zaken te kiezen voor teruggave van de verkoopprijs tegen retournering aan DES van de reeds geleverde zaken. De afnemer is slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien DES in gebreke blijft met vervanging van de zaken, teruggave van de verkoopprijs, of met het alsnog leveren van ontbrekende zaken. De zaken die onderwerp zijn van een gegronde klacht en voor vervanging in aanmerking komen worden of blijven eigendom van DES. DES kan de afnemer verplichten om deze zaken, voor rekening en risico van de afnemer, aan haar te retourneren.
9.5 DES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of van welke aard ook ongeacht de wijze waarop de actie is of wordt ingesteld, waaronder wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens indien en voor zover dit voortvloeit uit het bepaalde in de vorige leden van dit artikel of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van DES. Behoudens opzet van de bedrijfsleiding van DES is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade steeds uitgesloten.
9.6 In geval van opzet of grove schuld van DES wordt de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiding van DES ten opzichte van de afnemer beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag dat de afnemer aan DES was verschuldigd in verband met de specifieke transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
9.7 Alle buitenechtelijke en gerechtelijke kosten die zijn gemaakt in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, ook indien deze kosten een in rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan, komen ten laste van de afnemer indien deze op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens DES, waarbij tenminste 15% van het openstaande bedrag in rekening wordt gebracht en niet minder dan 80 Euro.
9.8 DES wordt door de afnemer gevrijwaard tegen aanspraken van derden op schadevergoeding ontstaan door of als gevolg van een onjuist gebruik van de zaken geleverd door DES, alsmede door een gebruik dat niet overeenkomstig de constructies van DES is.
9.9 De afnemer is verplicht, om de bij een door hem/ haar ingediende klacht, de betrokken klant erover te informeren dat, voor de afhandeling van de klacht, persoonsgegevens worden gedeeld met DES en de leverancier. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de ingediende klacht, en zullen enkel voor dat doel gebruikt worden.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 DES heeft het recht om de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan de afnemer, overigens zonder dat DES tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is gehouden en onverminderd de overige rechten van DES, indien:
a. de afnemer toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens DES;
b. bedrijf van de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt geliquideerd;
c. de afnemer in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surséance van betaling, onder bewindstelling of onder curatelestelling is ingediend;
d. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de afnemer.

Artikel 11. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

11.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
11.2 Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan elke omstandigheid die niet aan DES is toe te rekenen en waardoor de nakoming van de overeenkomst door DES wordt verhinderd of nakoming door de afnemer redelijkerwijs niet meer van DES kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stakingen en andere collectieve acties van werknemers binnen en buiten het bedrijf van DES, transportproblemen, het geheel of gedeeltelijk tekort komen van een door DES ingeschakelde derde en/of problemen met zaken waarvan DES bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, tenzij deze daartoe in het algemeen ongeschikt zijn, oorlog,  oorlogsgevaar, oproer, molest alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor DES onmogelijk is om op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst te voorzien waren. DES blijft gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die verdere nakoming verhinderen intreden nadat DES aan haar verplichtingen uit de overeenkomst had dienen te voldoen.
12.2 De afnemer is in geval van overmacht aan de zijde van DES niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden tenzij de overmacht situatie meer dan drie maanden heeft voortgeduurd. DES is gerechtigd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden indien de uitvoering als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is of redelijkerwijs bezwaarlijk is voor DES. De afnemer zal in enig geval van overmacht, als is weergegeven in dit artikel, nimmer gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding van DES.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden op grond van artikel 1 van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen ontstaan uit of voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »